PJV Materiaal Site

Divers Jong

Algemene info:

  • Maximum per activiteit: 1

Prijzen:

  • Verhuurprijs: € 1.50

Beschrijving:

Diversiteit is een hot topic in het publieke en politieke debat. Traditioneel denken we dan vooral aan etnisch-culturele diversiteit, maar er bestaan ook andere dimensies van diversiteit, zoals gender en seksuele voorkeur, levensbeschouwing, opleidingsniveau en gezinssituatie. Sinds kort komt de houdbaarheid van traditionele tweedelingen binnen deze domeinen steeds meer onder druk te staan. Versnippering, vermenging en meervoudig lidmaatschap komen meer en meer voor. Ook leeftijd is een dimensie van diversiteit. Denk maar aan de traditionele indeling: ‘kinderen en jongeren’, ‘volwassenen’ en ‘ouderen’. In deze visie is ‘de jeugd’ altijd een homogene groep, met gedeelde normen, overtuigingen, gedragingen en toekomstperspectieven. Dit boek neemt deze veronderstellingen onder de loep en probeert de grote (en groeiende) diversiteit binnen de categorie ‘jongeren’ genuanceerder in beeld te brengen.In een eerste fase gaan de auteurs na hoe fundamentele maatschappelijke verschuivingen tot diversiteit leiden. Ze bekijken wat de impact is op de leefwereld van (Vlaamse) jongeren en hoe jongeren deze veranderingen een plaats geven. Vervolgens brengt dit boek de groeiende diversiteit binnen de groep van jongeren zelf in kaart. De auteurs hebben ervoor gekozen om vanuit diversedisciplines in te zoomen op drie dimensies van diversiteit die in de leefwereld van hedendaagse Vlaamse jongeren een belangrijke rol vervullen: ‘gezin’, ‘levensbeschouwing en etnisch-culturele achtergrond’, en ‘stedelijkheid’.Dit boek werd gecoördineerd door het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Het omvat zowel bijdragen van onderzoekers binnen het JOP als bijdragen van externe onderzoekers. Het boek richt zich tot beleidsmakers, onderzoekers en terreindeskundigen in de jeugdsector en de ruime diversiteitssector.

Afbeeldingen:

Divers Jong